دندانپزشکی اطفال

Early chilhood caries

دندانپزشکی اطفال

پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی یا Early chilhood caries فرم خاصی از پوسیدگی دندانی است که اغلب با عادات غیر معمول و غلط  تغذیه ای همراه است.

کودکانی که دچار پوسیدگی زودهنگام میشوند اغلب مصرف مکرر و طولانی قندها را از طریق مایعات شیرین دارند.
کربوهیدرات های پوسیدگی زابه اسیدهای عالی متابولیزه شده و مینا و عاج را دمینرالیزه می کند.

استفاده از بطریها و شیشه های شیر دفعات اکسپوز شدن دندانها به مایعات شیرین را افزایش میدهد و این نوع عادت تغذیه ای در طول خواب کودک خطر پوسیدگی رابیشتر میکند زیرا که میزان جریان بزاق در طول خواب کاهش می یابد.

No Comments

Post A Comment

Call Now