جرم گیری، درمانی برای سلامت لثه

جرم گیری، درمانی برای سلامت لثه

التهاب و خونریزی از لثه ها میتواند نشانه آغاز بیماری لثه باشد که با پیشرفت آن، استخوان نگهدارنده دندان نیز تحلیل رفته و موجب لقی دندان و نهایتاً از دست رفتن دندان میشود.

به دنبال التهاب لثه، قرمزی و تورم لثه ها، خونریزی از لثه ها در هنگام گاز زدن میوه های سفت یا مسواک زدن، بوی بد دهان، لقی دندان، تحلیل لثه و تدریجاً ایجاد فاصله به علت جابه جایی دندانها به فضای بی دندانی رخ میدهد.

No Comments

Post A Comment

Call Now